การเกิดลายผิว

การเกิดลายผิวประวัติของลายผิววิทยาประเภทของลายผิวเอกสารอ้างอิง

 • การสร้างลายผิวบนนิ้วมือถูกควบคุมด้วยยีนบนโครโมโซมร่างกายมากถึง 7 ตำแหน่ง และเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลร่วมด้วย ยีนหลายคู่มีปฏิกิริยาร่วมกับสิ่งแวดล้อมในระยะตัวอ่อนในครรภ์ มีผลให้แต่ละคนมีเส้นลายนิ้วมือที่แตกต่างกันออกไป


 • ระยะที่ 1

  จากการศึกษา1 พบว่าลายผิวบนนิ้วมือเริ่มสร้างขึ้นประมาณสัปดาห์ที่ 10 – 16 หลังจากที่ไข่ผสมกับสเปอร์ม ในช่วงเวลาดังกล่าว ลายผิวบนผิวหนัง หรือ ลายเส้นปฐมภูมิ จะปรากฏเป็นครั้งแรกบริเวณผิวหนังภายนอก แล้วเจริญเติบโตต่อไปจนถึงประมาณสัปดาห์ที่ 14


 • ระยะที่ 2

  ซึ่งเป็นช่วงที่ต่อมเหงื่อเริ่มเกิดขึ้นตามแนวลายเส้นปฐมภูมิบนกลางฝ่ามือ จากนั้น ลายเส้นทุติยภูมิ จึงเริ่มเกิดขึ้นระหว่างลายเส้นปฐมภูมิ จนถึงประมาณสัปดาห์ที่ 24 – 25 และจะคงอยู่เช่นนั้น fetal development 1


 • ระยะที่ 3

  ลายผิว แตกต่างจากลายมือซึ่งเป็นศาสตร์ที่มักจะใช้ในการทำนายอนาคต เพราะลายผิวจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต แม้ว่าจะมีอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้ลายผิวหายไป แต่ร่างกายจะสร้างลายผิวให้กลับมาเหมือนเดิม


 • ระยะที่ 4

  นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ลายผิวถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานในการระบุตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็นช่วงใดของชีวิตก็ตาม แม้กระทั่งเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้ว ลายผิวก็ยังเป็นหนึ่งในหลายส่วนของร่างกายที่ย่อยสลายช้าที่สุด


 • 1 จากงานวิจัยของเรื่องการเกิดลายนิ้วมือ – “Fingerprint Formation” ของ Michael Kuekena,*, Alan C. Newella,b ซึ่งอ้างอิงจากผลงานวิจัยอีกหลายฉบับคือ Babler, 1991; Bonnevie, 1927a; Gould, 1948; Hale, 1951; Hirsch, 1973; Okajima, 1975; Penrose and O’Hara, 1973; Schaeuble, 1932