สำหรับครอบครัว

สำหรับเด็กสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับครอบครัว

  • จะดีแค่ไหน ถ้าคนในครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข


  • ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนมาก แต่เดิมครอบครัวไทยมีลักษณะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ด้วยกันหรือมีเครือญาติอยู่ร่วมกัน ปัจจุบันโครงสร้างของครอบครัวมีขนาดเล็กลงเพื่อความคล่องตัวในสภาพสังคม เมืองและการใช้ชีวิตครอบครัวตามวิถีชีวิตแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบต่อบทบาทและการสื่อสารภายในครอบครัวไปด้วย ส่ง ผลให้บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน

    ปัจจัยสำคัญในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนั้นมีส่วนประกอบหลายด้าน การรู้จักตนเองและสมาชิกในครอบครัว ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างและรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

  • การวิเคราะห์ลายผิวจะช่วยให้สมาชิกในครอบครัว ทราบถึงบุคลิกภาพและตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน ทำให้สามารถที่จะพัฒนาการสื่อสารและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ตัวอย่างเช่น คู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง ที่สามีมีบุคลิก "สบายๆ ไม่ยึดถือกฎเกณฑ์เป็นเรื่องสำคัญ ยึดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา" ส่วนภรรยามีบุคลิก “ต้องชัดเจน มีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์” หากทั้งสองไม่ตระหนักถึงบุคลิกภาพของกันและกัน ก็อาจทำให้เกิดความขัดแย้งและไม่เข้าใจกันได้ เพราะภรรยาอาจมองว่าตนเองเหนื่อยอยู่คนเดียว...สามีกลับไม่เห็นว่าเป็นสาระ ในขณะที่สามีอาจจะมองว่าภรรยานั้น จู้จี้ ขี้บ่น วุ่นวาย หรืองตึงมากเกินไป

  • การวิเคราะห์ศักยภาพ จะช่วยให้เราทราบถึงความเป็นตัวตน ตลอดจนแนวโน้มพฤติกรรม วิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ฯลฯ ของแต่ละบุคคล ทำให้เราสามารถ “เรียนรู้ ยอมรับ และปรับตัว” เข้าหากันได้ดีมากยิ่งขึ้น