บริการ

สำหรับเด็กสำหรับบุคคลทั่วไปสำหรับครอบครัว

ทำไมถึงต้องทำการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล


การวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลไม่เพียงแต่ช่วยให้ทราบถึงศักยภาพที่ติดตัวมาแต่กำเนิด แต่ยังช่วยให้ทราบถึง...

ลักษณะพื้นฐานที่ติดตัวมาแต่กำเนิด ทั้งเรื่องความเข้าใจตัวเอง ความคิดริเริ่ม ความคิดแบบตรรกะการตัดสินใจ การวางแผน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น

บุคลิกลักษณะเฉพาะคน แนวโน้มเชิงพฤติกรรม ทักษะการสื่อสาร แนวทางการพัฒนาตน และข้อควรระวัง

ลักษณะงานที่เหมาะสม ด้วยศักยภาพที่ติดตัว ลักษณะงานแบบไหนที่เหมาะสมกับตัวเรา เช่น งานเชิงค้นคว้า งานบริการ หรืองานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ลักษณะการเรียนรู้ รูปแบบในการเรียนรู้แบบไหน เช่น สามารถสร้างได้เอง หรือต้องได้รับแรงจูงใจ ฯลฯ

วิธีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้แบบไหนที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้เร็ว และมีประสิทธิภาพดีขึ้น

ความไวในการรับรู้ เป็นเรื่องของความไวในการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัส ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การสัมผัส และการเคลื่อนไหว

ลักษณะของสมอง รูปแบบการคิดและความซับซ้อนของสมองรวมถึงความสมดุลของการใช้เหตุผลและอารมณ์