นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Notice)

เว็บไซต์ www.p-pac.com,  www.pas.p-pac.com


1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

2. ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา ใช้คุกกี้อย่างไรบ้าง

ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

–  เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการ
                –  เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
               –  เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ ที่จะทำให้ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา เข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา อย่างไร
               –  เพื่อให้ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา ได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้ สามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ


               เว็บไซต์ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา มีการใช้คุกกี้ทั้งของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  (First-party cookies) และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third-party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา ใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา


               คุกกี้ ที่ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  ใช้ อาจแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ คือ
                –  Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
               –  Persistent Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา จดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
               หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา มีการนำคุกกี้มาใช้ 3 ประเภท ดังนี้

               1. คุกกี้ที่จำเป็นต่อการให้บริการ (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  ซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้
               2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลใช้งาน (Performance Cookies) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา เห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา ยังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา ไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้
               3. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies) คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

3. การตั้งค่าการใช้งานคุกกี้

               ท่านสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้งานคุกกี้แต่ละประเภทได้ ยกเว้นคุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) ที่ไม่สามารถปิดการใช้งานได้ โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือท่านสามารถตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ได้บนเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนแนะนำของผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์แต่ละรายได้โดยง่าย ดังนี้

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=th

Safari: https://support.apple.com/th-th/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/th-th/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/th-th/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

               ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


4.การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

               เว็บไซต์ของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook,Youtube เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย


6.การเปลี่ยนแปลงประกาศ

               ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  จะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา  ขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ


7.ติดต่อ ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา
 

เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Email Address: privacy@panyatara.co.th