เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(Privacy Notice)

 

 

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

            ศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธาราเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้บริษัท ปัญญธารา จำกัด (“บริษัท”) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลด้วยศาสตร์ลายผิว  (Dermatoglyphics) และบริการให้คำปรึกษา (Counselling) และการจัดสัมมนา (Seminar) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ อีกทั้งบริษัทมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทขอให้ท่านอ่านเอกสารฉบับนี้ เพื่อทำความเข้าใจและรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของบริษัทมา ณ ที่นี้ด้วย

 

1.           วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล
  • วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล:บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ของท่านเพื่อใช้ในการให้บริการต่าง ๆ ของศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของ
    • การเข้ารับบริการวิเคราะห์บุคลิกภาพและศักยภาพจากลายผิว (Dermatoglyphics)
    • การเข้ารับบริการให้คำปรึกษา และการจัดสัมมนา ฯลฯ ของ P-PAC
    • การถ่ายภาพและคลิปวีดีโอ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และทำการเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ ของบริษัท

โดยนำไปใช้เพื่อยืนยันตัวตน ติดต่อนัดหมายเข้ารับบริการ รวมถึงการบริการหลังการขาย บริการเสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคคลของศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการตลาด เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ ของบริษัท ทำการตลาดแบบตรง รวมถึงนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานวิจัยต่าง ๆ เชิงสถิติแบบไม่เปิดเผยตัวตน

  • ฐานในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

❒ ฐานสัญญา (Contract):  การลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการวิเคราะห์บุคลิกภาพและศักยภาพจากลายผิว (Dermatoglyphics) บริการให้คำปรึกษา และการจัดสัมมนา ฯลฯ ของ P-PAC การติดต่อนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลกระทบทำให้บริษัทไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้ ไม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อเข้ารับบริการหรือเข้าร่วมงานสัมมนา การให้บริการหลังการขาย การตอบคำถามหรือการรับเรื่องร้องเรียนของท่านได้

❒ ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลายผิวของท่านเพื่อให้บริการวิเคราะห์ศักยภาพและบุคลิกภาพจากลายผิว (Dermatoglyphics) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการทำงานวิจัยต่าง ๆ เชิงสถิติแบบไม่เปิดเผยตัวตน การวางแผนการตลาด การติดต่อท่านในการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมหรืออาจตรงความสนใจของท่าน รวมถึงการถ่ายภาพและคลิปวิดิโอที่ปรากฏภาพของท่านเข้ารับบริการวิเคราะห์บุคลิกภาพและศักยภาพหรืองานสัมมนา (หากมี) เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และทำการเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ ของบริษัท ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงความยินยอมโดยการติดต่อบริษัทรายละเอียดตามข้อ 6

 

❒ ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest): บริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุงบริการ จัดทำรายงานโดยภาพรวม การถ่ายภาพและคลิปวิดีโอในงานสัมมนา เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และทำการเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ ของบริษัท

❒ ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation): บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานและ/หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกขอข้อมูลดังกล่าว เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น

 

2.           ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

 

ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
1.     การเข้าใช้บริการวิเคราะห์บุคลิกภาพและศักยภาพจากลายผิว  (Dermatoglyphics)

·      ข้อมูลส่วนบุคคล

คำนำหน้านาม,ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปีเกิด, เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ,เบอร์โทร, Email Address, อาชีพ, ตำแหน่ง, ชื่อบริษัท, โรงเรียน, ความถนัดมือ, จำนวนสมาชิกในครอบครัว, สถานที่ทำงาน, รูปถ่ายหรือคลิปวีดีโอ (หากมี)

 

·      ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data)

ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว, ลายฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง,

ลายฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง (กรณีที่ผู้เข้ารับบริการอายุน้อยกว่า 12 ปี บริบูรณ์)

 

 

 

 

 

 

50  ปี

 

 

 

 

 

·      การเข้าใช้บริการให้คำปรึกษา และการจัดสัมมนา ของ P-PAC

ข้อมูลส่วนบุคคล

คำนำหน้านาม, ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, ที่อยู่, สถานที่ติดต่อ,เบอร์โทร, Email Address, อาชีพ, ชื่อบริษัท, สถานที่ทำงาน, รูปถ่ายหรือคลิปวีดีโอ (หากมี)

 

 

 

10 ปี

2.     การถ่ายภาพและ/ หรือคลิปวีดีโอ เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และทำการเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ต่างๆ ของบริษัท

·      ข้อมูลส่วนบุคคล

คำนำหน้านาม, ชื่อ-นามสกุล, สถานที่ติดต่อ,เบอร์โทร, Email Address, อาชีพ, ชื่อบริษัท, สถานที่ทำงาน, รูปถ่าย คลิปวีดีโอ      บทสัมภาษณ์

 

 

 

 

 

ช่องทางออนไลน์ 3 เดือน

ช่องทางออฟไลน์ 20 ปี

 

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลที่ได้แจ้งไว้ตามข้อ 1 เท่านั้น เช่น พนักงานและบริษัทที่บริษัทได้ว่าจ้างให้ดำเนินการออกผลการวิเคราะห์ศักยภาพและบุคลิกภาพจากลายผิว  (Dermatoglyphics) ซึ่งเป็นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับจ้างที่อยู่ในต่างประเทศ ว่าจ้างให้บริการคำปรึกษา และการจัดสัมมนา ของ P-PAC ว่าจ้างให้ถ่ายภาพ ถ่ายคลิปวีดีโอ ตัดต่อและเผยแพร่ลงในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของบริษัท ว่าจ้างให้ดูแลช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทดังกล่าวจะอยู่ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 

ทั้งนี้ บริษัทอาจทำการเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล  เป็นต้น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคล เช่น พนักงานสอบสวน อัยการ เป็นต้น และอาจเป็นการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีของบริษัทเองด้วย

 

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) สิทธิในการเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (ยกเว้นเอกสารที่มีการบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ลายผิวโดยเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลได้เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท) (3) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (8) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

 

การร้องขอใด ๆ เพื่อการใช้สิทธิของท่านตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่สมเหตุสมผล และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

ทั้งนี้ อาจเกิดข้อจำกัดในการขอใช้สิทธิของท่านบางประการ โดยบริษัทจะทำการชี้แจงให้ท่านทราบหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด

การใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการเข้าดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

 

 

5. การเปลี่ยนแปลงเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว โดยบริษัทจะแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ที่ http://internal-pyt-ppac-prd-alb-web-1160695542.ap-southeast-1.elb.amazonaws.com/ และจุดบริการลูกค้า (เลขที่ 119 อาคารธาราสาทร ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120)

 

 

6. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

54/1-10 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Email Address: privacy@panyatara.co.th

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Email Address: dpc@panyatara.co.th

 

หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

เอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับในวันเดียวกันกับวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับทั้งฉบับ

ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ