ppac, สแกนลายผิว, สแกนลายนิ้วมือ, ค้นหาตัวตน, cpall, วิเคราะห์ศักยภาพ

มาลองสังเกตนิ้วโป้ง แล้วสำรวจตนเองกันสนุก ๆ

นิ้วโป้งซ้าย

หากเป็นลายก้นหอย • มีความคิดริเริ่มสูง ชอบความชัดเจน มุ่งมั่น • สื่อสารตรงไปตรงมา ไม่ชอบความอ้อมค้อม • สนุกกับความท้าทายและการแข่งขัน

หากเป็นลายมัดหวาย • มีความอ่อนโยน ดูสุภาพ ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของผู้คน • ชอบความเรียบง่าย ดูเสมอต้นเสมอปลาย รักสงบ • อดทน ให้ความร่วมมือกับผู้อื่นได้ดี

หากเป็นลายมัดหวายคู่ • ชอบเรียนรู้ต่อสิ่งต่างๆเชิงกว้าง มีวิสัยทัศน์ • ประยุกต์สิ่งรอบตัวเพื่อใช้ประโยชน์ได้ดี ปรับตัวได้ดี ยืดหยุ่นสูง • มีหลากหลายมุมมองเชิงความคิด ต้องการเวลาในการตัดสินใจ

หากเป็นลายโค้ง • รอบคอบ ระมัดระวัง ใส่ใจเรื่องคุณภาพและรายละเอียด • ขยันขันแข็ง รับผิดชอบสูง เคารพกติกา วินัยและความถูกต้อง • ชอบการวางแผนและการรับรู้ล่วงหน้า

นิ้วโป้งขวา

หากเป็นลายก้นหอย • ให้ความสำคัญการการวางแผนและระบบชอบระบบระเบียบที่ดี • ต้องการข้อมูล รายละเอียดและวิธีการก่อนลงมือปฏิบัติ • ควบคุมตนเองได้ดี

หากเป็นลายมัดหวาย • ใส่ใจความรู้สึกของผู้คนรอบข้าง • ชอบสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว • รักสงบ ชอบความสมานฉันท์

หากเป็นลายมัดหวายคู่ • มักมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศ เป็นผู้ประสานและโน้มน้าวที่ดี • มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ดี • มักบริหารจัดการโดยมีหลากหลายทางเลือก

หากเป็นลายโค้ง • เชื่อสิ่งที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถพิสูจน์ได้จริง • ให้ความสำคัญกับขั้นตอนกระบวนการ • ต้องการการอธิบายและการลงรายละเอียด

#สนใจสแกนลายผิว #สแกนลายผิว#PPAC #บทความ

อ่านบทความอื่นๆ Click link

Leave a comment