Cpall, PPAC, ค้นหาตัวตน, ค้นหาศักยภาพ, วิเคราะห์ศักยภาพ, สแกนลายนิ้วมือ, สแกนลายผิว

แนวโน้มบุคลิกภาพของคนมีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานจริงรึไม่❓

การที่ใครสักคนหนึ่งจะมีความสุขและประสบความสำเร็จในการทำงานได้ตามความปรารถนานั้น ควรได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่สอดคล้องต้องกันกับบุคลิกภาพของตนเอง จริงหรือไม่?
🤔 ลองพิจารณาจากบุคลิกภาพ 2 แบบ กันดูนะคะ หากบุคคลที่มี คือ บุคลิกภาพชอบสังคม ชอบทำงานกับคน (Human oriented) มักจะมีความสุขที่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพที่มีโอกาสพบปะผู้คน ได้ทำงานร่วมกันกับผู้อื่น ได้พบปะสังสรรค์ หรือทำอะไรให้ผู้อื่น เป็นลักษณะงานที่ทำด้วยความมีจิตใจรักบริการ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานฝึกอบรม งานเลขานุการ งานต้อนรับ หรืองานบริการอื่น ๆ…. ในทางตรงข้ามกับบุคคลที่มี บุคลิกภาพที่มุ่งเน้นงานเป็นหลัก (Task oriented) ก็จะมีความสุขที่ได้ทำงานตามลำพัง ไม่ต้องพบปะสังสรรค์กับผู้ใดมากนัก ไม่ต้องรับมือการความหลากหลายของผู้คน และการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ทำงานในห้องปฏิบัติการ ทำงานกับเอกสาร ทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรหรือวัสดุต่าง ๆ ที่ พูดไม่ได้ ไม่ต้องสื่อสารโดยไม่จำเป็น เป็นต้น 🙂
🖊 จากความแตกต่างของบุคลิกทั้ง 2 แบบ จะเห็นได้ว่าในแต่ละบุคลิกภาพของบุคคล มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพของการทำงาน และความสุขในการทำงาน ได้ชัดเจน ถ้าคนเราต้องทำงานอะไรที่ขัดแย้งกับบุคลิกภาพของตัวเอง ก็จะมีแนวโน้มที่จะขาดความสุข แสดงความเบื่อหน่ายเฉื่อยชา ส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของผลการทำงาน รวมถึงการไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ไม่พึงพอใจในการทำงาน และไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองกับงานนั้น ๆ กว่าจะผ่านไปในแต่ละวันแบบไม่มีความสุข นอกจากผลกระทบโดยตรงกับตัวเอง ยังจะส่งผลในการเกิดปัญหาอื่น ๆ เช่น ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ
🖊 อย่างไรก็ตาม หากเราเข้าใจบุคลิกที่แท้จริง มองเห็นตัวเอง และเลือกทำงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับบุคลิกภาพของเรา อาจจะช่วยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น เราลองมาทำความเข้าใจลักษณะงานแต่ละแบบ แล้วเราลองมาประเมินตนเองว่าชอบการทำงานลักษณะใด และเราเป็นคนมีบุคลิกแบบไหนที่เหมาะกับลักษณะงานในแต่ละแบบดูนะคะ
🤩ลักษณะงานที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ🤩
1.สายงานเชิงรุกหรืองานด่านหน้า On-site execution
✍️ เน้นงาน ลักษณะงานที่ดูท้าทายต่อความสำเร็จ มองเห็นเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจน อิสระและมีอำนาจการตัดสินใจ สามารถควบคุมและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีความก้าวหน้ารวดเร็ว ไม่จำเจอยู่กับที่
✍️ เน้นคน ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้คน งานบริการ แบ่งปันข้อมูล งานสร้างสรรค์ มีบรรยากาศที่ดี และสถานที่ในการทำงานที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา ไม่จำเจน่าเบื่อ

 1. สายงานสนับสนุนหรือวิชาชีพเฉพาะทาง Administrative Supporting
  ✍️ เน้นงาน ลักษณะงานมีความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย งานที่มีระบบ เน้นมาตรฐาน กฏเกณฑ์สูง เน้นขั้นตอนปฏิบัติที่แน่นอน งานที่ใช้ความเชี่ยวชาญเชิงลึก ไม่เน้นสังคม เช่น งานวิชาชีพเฉพาะทาง งานค้นคว้า วิจัย ฯ
  ✍️ เน้นคน ลักษณะงานมีความมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำงานภายใต้ความร่วมมือเป็นกลุ่มเป็นทีม คอยช่วยเหลือ สนับสนุน งานที่มีระยะเวลาในการเรียนรู้และปฏิบัติ งานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูและถูกมอบหมายให้ทำ
 2. สายงานการวางแผนหรืองานกลยุทธ์ Strategic planning ลักษณะงานที่ใช้ความคิดในการวิเคราะห์วางแผน การบริหารข้อมูล การให้คำปรึกษา งานที่ต้องบริหารจัดการความหลากหลาย และประสานงานกับหลายฝ่าย
  เป็นอย่างไรบ้างคะ เจอลักษณะงานที่เหมาะกับตัวเราหรือยังคะ หรือได้คำตอบกันหรือยังว่าบุคลิกภาพของเรามีอิทธิพลต่อความสุขและความสำเร็จในงานหรือไม่อย่างไร หากได้คำตอบแล้ว ลองนำข้อมูลที่พี่อ้อยนำมาฝากเป็นเครื่องมือช่วยพิจารณาเลือกงานที่เหมาะกับตัวเองกันนะคะ 😃
  .
  🧠 โดย พี่อ้อย พัชราภรณ์ คงสวัสดิ์ นักวิเคราะห์ศักยภาพ P-PAC

Leave a comment